Reglement

Reglement for Arendal gjestehavn.

Vedtatt av Arendal havnestyre den 24 august 2022.

 

Reglementet gjelder i Arendal gjestehavn og alle sentrumskaier tillatt for gjestefortøyning, inklusive Pollen og Kittelsbukt.

Gjestehavnsesongen er perioden juni-juli-august.

Fritidsfartøy inntil 60 fot/20 meter/25tonn vekt tillates å fortøye, så langt det er kapasitet.
Større fartøy og kommersielle fartøy må kontakte havna for anvisning av plass.

Servicetilbudet er automatisert og betaling / bestilling av kaiplass og tjenester gjøres via Havneweb-appen.

I perioden (september – mai), er anlegget og bryggene tilgjengelige for fortøyning (kort- og langtid) mot betaling.

Generelt:

 1. Anlegget er åpent for folk og besøkende i perioden 0700-2300. Det skal herske alminnelig ro og orden i gjestehavnen, på brygger og ombord i fortøyde båter hele døgnet.  Alkoholkonsum er ikke tillatt på brygger og kaier i gjestehavna. Det er kun restauranten som har anledning til å servere alkohol på dertil egnet sted og i henhold til bevilgning. Høy musikk, motorkjøring eller andre former for støy er ikke tillatt.
 2. Under ferdsel i båt, til og fra fortøyningssted, skal det kjøres i sakte fart, og utvises aktsomhet. Fartøy kan ankomme og/eller forlate gjestehavnen hele døgnet.
 3. Bruk av åpen ild, grilling eller andre brannfarlige aktiviteter er strengt forbudt i hele gjestehavnsområdet hele året.
 4. Det er forbudt å tømme kloakk til sjø fra båtens tanker og toalett. Egnet tømmesystem finnes i gjestehavnen ved servicebryggen og er gratis.
 5. Ordinært husholdningssøppel (poseinnkast størrelse) fra besøkende fartøy skal bringes til anvist sted, og kildesorteres.
  Utenom sesong (september-mai) må eget søppel tas med hjem.
  Spesial avfall må leveres til godkjent mottak.
 6. Havneavgift: Betales via Havneweb.
  (Gyldig mobil nummer må oppgis pga sikkerhet. Havnen må kunne kontakte eier/ansvarlig for fartøyet ved behov)
  Havneavgiften (juni – august) dekker fortøyning, vannfylling, renovasjon og trådløs internettilgang så langt det er kapasitet i anlegget.
  Havneavgift (september – april) dekker kun fortøyning. Strøm og andre tjenester må kjøpes separat.
  Havnestyret fastsetter årlig avgift og betaling for tjenestene.
 7. Ledige plasser kan fritt benyttes til fortøyning ved ankomst.
  (Unntatt er plasser avsatt til forhåndsbooking og som er reservert). Havneavgift betales snarest mulig etter at fartøyet er fortøyd på plassen.
  (Dersom betaling gjøres før fartøyet ligger faktisk fortøyd på plassen, risikerer man at andre har kommet først og har rett til plassen).
  (Gjelder ikke forhåndbookede plasser som er reservert)
  Forhåndsbookede plasser via Havneweb. Kun merkede plasser. Forhåndsbooking belastes ved bestilling.  Kansellering av bestilling via nettløsning Havneweb  gir full reservasjon før kl.14:00 ankomstdagen.
  Forhåndsbooket plass er reservert inntil den eventuelt avbestilles i henhold til frister og belastes bestiller inntil eventuell avbestilling gjøres.
 8. Fortøyning skal skje ihht fortøyningsplan og etter anvisning fra havnens ansatte. Ansvaret påhviler eier/den som fortøyer fartøyet på stedet. Båter fortøyd i strid med dette reglement, fortøyningsplanen eller som etter havnens subjektive skjønn er uegnet og kan utgjøre en fare eller ulempe vil bli pålagt retting, flytting eller bortvisning.
  Eier/ansvarlig aksepterer ved fortøyning at varsel ihht til lov om havner og farvann (Hfl) §17 om forbud mot å volde fare eller ulempe er gitt og erkjenner at har mottatt informasjon om plikten til å rette forholdet innen rimelig tid når varsel er gitt.
  Videre er eier/ansvarlig informert om at umiddelbar retting er påregnelig og vil kunne skje ihht HFL § 18 1ste ledd, og at slikt varsel er gitt og at havnen kan kreve refusjon for retting.
 9. I juli måned tillates ikke ubebodde/ubemannede fartøy i anlegget ut over 72 timer. (Gjestehavna skal ikke være opplagshavn i høysesong).
 10. I juli måned er maks sammenhengende liggetid 7 døgn på samme plass.
  Populære plasser skal med jevne mellomrom fristilles og være tilgjengelige for alle. Fartøyet kan returnere til plassen etter minimum 48 timer på annen pir og plass.
 11. Manglende betaling av havneavgift vil kunne medføre at fartøyet blir fjernet fra anlegget for eiers risiko og kostnad, og ilegges tilleggsavgift.
 12. Brannsoner er etablert for å hindre brannsmitte. Det skal ikke under noen omstendighet tillates å fortøye i brannsone.
 13. Besøkende er ansvarlig for at egen båt er forsvarlig fortøyd til enhver tid.
 14. Ingen deler av båten eller båtens utstyr skal stikke inn over flytebryggen, til hinder eller fare for folks ferdsel på bryggene. Utstyr, trapper for adkomst, og lignende, må ikke plasseres på bryggene når disse er til hinder for folk på bryggene. Trosser tillates normalt ikke å krysse over bryggene.
 15. Alle oppfordres til å redusere miljøpåvirkningen til et minimum.
 16. Alle båteiere/gjester gir Arendal Havn rett til å begrense mulig skade på anlegg eller 3de parts eiendom ved å heve, fjerne, lense eller på annen måte sikre båt og utstyr jfr sjølovens bestemmelser.  Vi vil kreve erstattet utstyr som ødelegges ved uforsiktig eller uvøren bruk.
 17. Fartøy i gjestehavnen tillates å benytte presenninger eller annen tildekking over le kun i perioden 1.oktober til 15 mai. Disse skal ha utforming, størrelse og farge tilpasset formålet. Fra 15 mai til 31 september skal ingen fartøy være tildekket med presenninger/tilsvarende.
 18. Unødig støy fra løpende eller stående rigg, blafrende presenninger, flagg og annet utstyr ol tillates ikke.
 19. Åpenbare oppussing eller restaureringsobjekter kan på fritt grunnlag nektes opphold i havnen. Gjestehavna er sentrumsnær og skal fremstå estetisk i bybildet hele året. Vedlikehold, oppgradering og andre arbeider om bord som medfører støy, støv eller negative forhold for andre fartøy i havnen- er ikke tillatt.
 20. Fremleie av fartøy i gjestehavna til kommersielle aktiviteter kan nektes på fritt grunnlag.
 21. Det er et generelt forbud mot salg og kommersiell aktivitet rettet mot båtgjester ved bryggene. Dispensasjon kan gis av Arendal havn.
 22. Eier eller ansvarlig må ha fysisk tilsyn på stedet med fartøyet minimum ukentlig, og snarest mulig etter spesielle værforhold (sterk vind, høy sjø ol), eller ved mottatt beskjed fra havnen.
 23. Fartøy uten egen framdrift tillates ikke Arendal gjestehavn pga sikkerhet
 24. Parkering på gjestehavnens område er ikke tillatt.
  (Unntak gjelder for biler til havnens drift og engasjerte virksomheter. Området skal alltid være tilgjengelig for brannbiler, ambulanse, søppel og varelevering).
 25. Unnlatelse av å følge reglementet kan medføre bortvisning.
 26. Arendal havn kan dispensere fra enkelt bestemmelser når dette anses nødvendig

Utenom sesong

Fartøy kan fortøye på ledig plass, betale havneavgift via Havneweb. Havneavgiften dekker kun fortøyning. Strøm betales separat og per forbruk etter havnens satser. Søppel, internett, øvrige tjenester er ikke inkludert i avgiften.
Havna er anleggseier, og strømprisen fastsettes for å dekke havnens utgifter til strøm, betalingssystemet, internkontroll og vedlikehold.

Dette reglementet er fastsatt av Arendal havnestyre 24/8-2022 og gjøres gjeldene fra dato.